stradnieks.eu facebook grupa

2 months ago

Braucat apakšējā tur ir sofers.Ещё один этаж и внутри должен быть лифт See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Likās atbilstošs grupaiЕщё один этаж и внутри должен быть лифт See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Stradnieks
sv2022.cvk.lv/pub/kandidatu-saraksti/zalo-un-zemnieku-savieniba#programmaProgrammaVienlīdzīgas iespējas ikvienam dzīvot drošā, pārtikušā, zaļā, saliedētā un brīvā Latvijā. Iegūt kvalitatīvu izglītību, strādāt, veidot dabisku ģimeni un pavadīt mierīgas, materiāli nodrošinātas vecumdienas.Valsts drošība• Rosināsim aizsardzības budžeta palielinājumu vismaz 2.7% no IKP.• Aizstāvēsim valsts intereses ES un starptautiskajās organizācijās.• Atbalstīsim Ukrainas uzņemšanu ES un tādu starptautisku kārtību, kas nepieļauj iespēju Krievijai atgriezties pie imperiālistiskās politikas.• Nodrošināsim efektīvu Latvijas iekšlietu sistēmas darbu, piemērotus darba apstākļus, taisnīgu atalgojumu.• Iestāsimies par finanšu piešķīrumu ES ārējās robežas militārajai stiprināšanai no ES kopējā budžeta.• Veicināsim iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos un politiskajos procesos. Atjaunosim valdības sadarbību ar NVO. Atjaunosim mediju neatkarību.• Stiprināsim saikni ar ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem.• Pārtrauksim izpildvaras ietekmi uz tiesu varu.• Stiprināsim cīņu ar korupciju.Enerģētiskā drošība• Veicināsim valsts enerģētisko neatkarību.• Atbalstīsim mājsaimniecības, kompensējot energoresursu cenu kāpumu. Sekmēsim atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un ES zaļā kursa attīstību nākotnē, uzsākot attīstības projektus.• Attīstīsim energoefektivitātes programmas daudzdzīvokļu un privātmājām.Sociālā drošība• Paplašināsim atbalstu ģimenēm ar bērniem.• Atbilstoši faktiskajai gada inflācijai, uzsāksim indeksēt pensijas divas reizes gadā.• Nodrošināsim senioriem piemaksu par darba stāžu līdz 1996.gadam.• Ik gadu paaugstināsim minimālās pensijas, garantēto minimālo ienākumu un dzīvokļu pabalstus.• Ik gadu rudenī, senioriem ar zemiem ienākumiem un personām ar invaliditāti, bērniem ar retām slimībām nodrošināsim vienreizēju pabalstu 240 eiro apmērā.• Iestāsimies par otrā pensiju līmeņa uzkrājumu ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecībā.• Veidosim iedzīvotājiem taisnīgu nekustamā īpašuma nodokļa politiku.• Nodrošināsim veselības aprūpes darbinieku atalgojuma pieaugumu atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteiktajam.• Panāksim veselības nozares finansējuma pieaugumu, veicinot medicīnas iestāžu attīstību un pakalpojumu klāsta paplašināšanu, tai skaitā rehabilitācijas.• Sekmēsim veselības aprūpes nodrošināšanu iespējami tuvu dzīvesvietai.• Stiprināsim ģimenes ārstu prakses.Tautsaimniecības attīstība• Nodrošināsim sabalansētu, videi draudzīgas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru attīstību, atbalstīsim zinātni un izglītību, lai panāktu vietējās produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanu un patēriņa pieaugumu. Paplašināsim atbalstu mazajiem un vidējiem vietējiem ražotājiem.• Iestāsimies par PVN likmes samazināšanu pirmās nepieciešamības pārtikas precēm un medikamentiem.• Atjaunosim speciālos nodokļu režīmus mazās uzņēmējdarbības atbalstam.• Lai veicinātu pašvaldību iedzīvotāju labklājību un pieejamo pakalpojumu klāstu, atjaunosim pašvaldībās iemaksājamo iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļu līdz 80%.• Pārskatīsim muitas iekasēto maksājumu apjomu ES kopējā budžetā.• Stiprināsim reģionu attīstību un sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību visā valsts teritorijā.• Izvērtēsim un pārskatīsim administratīvi teritoriālo reformu.• Atbalstīsim jaunuzņēmumus. Sekmēsim zinātnes, publiskā un privātā sektora sadarbību.• Veidosim vienotu, sasvstarpēji saistītu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas attīstību.Izglītība, zinātne, kultūra un sports• Īstenosim par izglītības politiku, lai tās mērķi un uzdevumi būtu pēctecīgi izpildīti pirmsskolā, skolā, augstskolā, mūžizglītībā.• Nodrošināsim kvalitatīvus mācību resursus mācību satura apguvei.• Stiprināsim skolu tīklu, kas atbilst skolēnu vajadzībām un nodrošina kvalitatīvu un pieejamu izglītību.• Sadarbībā ar LIZDA izstrādāsim pedagogu atalgojuma modeli, kas stimulē pedagogus sasniegt sabiedrības novērtētu rezultātu.• Pakāpeniski nodrošināsim skolēnu brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs.• Arodizglītībā radīsim iespējas apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas prasmes.• Īstenosim augstākās izglītības un zinātnes finansējuma palielinājumu.• Veicināsim latviešu valodas, latviskās kultūras un tradīciju, mākslas un radošo nozaru attīstību.• Sekmēsim kultūrizglītības stiprināšanu un kultūras mantojuma saglabāšanu.• Veicināsim sabiedrības saliedētību.• Veicināsim privāto un publisko partnerību iesaistīties daudzveidīgu veselīga dzīvesveida veicināšanā un sporta aktivitāšu pieejamībā.Būsim saimnieki savā zemē! See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

sv2022.cvk.lv/pub/kandidatu-saraksti/saskana-socialdemokratiska-partija#programmaSOCIĀLDEMOKRĀTISKĀS PARTIJAS "SASKAŅA" PROGRAMMA Satricinājumi, ar kuriem mūsu valsts ir saskārusies pēdējos gados – Covid-19 pandēmija, ģeopolitiskie apdraudējumi, enerģētikas krīze – ir parādījuši Latvijas varas vājumu. Strauji pieaugošs ārējais parāds un ienākumu nevienlīdzība, baiļu un agresijas palielināšanās sabiedrībā, sabiedrības neuzticēšanās varas iestādēm. Tas viss prasa tūlītēju izlēmīgu rīcību: Latvijai ir nepieciešams restarts! Tautas pārstāvji, nevis partiju ielikteņi Latvijas Republikas Valsts prezidents ir jāievēlē tautas balsojumā. Jāmaina pašreizējā partiju sarakstu vēlēšanu sistēma uz mažoritāru sistēmu vienmandātu vēlēšanu apgabalos ar iespēju atsaukt visu līmeņu deputātus, kuri zaudējuši savu vēlētāju uzticēšanos. Būtiski jāatvieglo referendumu rīkošanas procedūru. Iespēja rīkot referendumus jāattiecina arī uz pašvaldību līmeni. Jāpiešķir Latvijas nepilsoņiem tiesības no 2025. gada balsot pašvaldību vēlēšanās vienlīdzīgi ar ES valstu pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo pašvaldībā. Vidējā termiņā jāievieš augstākajiem drošības standartiem atbilstīga elektroniska balsošanas sistēma. Latvija – sociāli orientēta valsts Latvijai ir jāsāk pāreja uz sociāli orientētu tirgus ekonomiku. Valsts loma makroekonomikas līmenī ir jāpalielina, lai veicinātu tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības labklājību. Latvijas tautsaimniecības attīstībai jābalstās uz trim galvenajiem principiem: • pragmatisms; • nacionālo interešu prioritāte; • inovatīvu tautsaimniecības nozaru attīstība. Latvijai jāatgriežas pie valsts regulējuma principiem stratēģiski svarīgām tautsaimniecības nozarēm. Ir jāizveido tāds enerģētikas tirgus modelis, kas krīzes apstākļos dos iespēju visiem Latvijas patērētājiem saņemt enerģiju par saprātīgu cenu. Mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai maksimāli jāatvieglo nodokļu administrēšana, izmantojot digitalizācijas procesu, jāuzlabo komunikācijas kvalitāti un ātrumu starp uzņēmēju un valsts institūcijām. Ekonomiskie ieguvumi vairākumam Jebkuras valsts svarīga funkcija ir nodrošināt pareizu un taisnīgu līdzekļu pārdali. Pašlaik, krīzes apstākļos valsts netiek galā ar saviem pienākumiem. Plaši un elastīgi jāizmanto fiskālās politikas iespējas: • īstermiņa vai ilgtermiņa nodokļu samazināšana dažādām preču un pakalpojumu kategorijām gan patērētājiem, gan ražotājiem; • valsts cenu regulējums daļai preču un pakalpojumu; • palīdzība noteiktām iedzīvotāju kategorijām, piešķirot vienreizējus pabalstus. Valdības atbalsts sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām palīdzēs atjaunot ekonomiku, mazinās sociālo plaisu un spriedzi sabiedrībā. Cilvēku potenciāls ir Latvijas galvenā bagātība Līdzās taisnīgam ienākumu sadalījumam labklājības un dzīves kvalitātes noteicošās iezīmes ir paredzamais dzīves ilgums un izglītības līmenis. Pārvarot koronavīrusa pandēmijas sekas, īpaša nozīme ir rūpēm par veselības aprūpes sistēmu: • jāpalielina valsts finansējums medicīnai; • jāuzlabo iedzīvotāju veselības profilakse, nodrošinot ģimenes ārstu prakses ar papildu personālu; • jāatjauno medicīniskā personāla sagatavošana specializētās medicīnas skolās, kā arī jāpalielina budžeta vietu skaits medicīnas augstskolās un jāpaplašina rezidentūras pieejamība; • jānodrošina stingrāka valsts kontrole pār zāļu cenām. Lai radītu konkurētspējīgu ekonomiku Latvijā, jāuzlabo izglītības kvalitāte un jāmaina pieeja visai izglītības sistēmai. • Nepieciešami ilgtermiņa valsts ieguldījumi izglītībā visos līmeņos, zinātnes un pētniecības darbā, kā arī atbilstīgas infrastruktūras izveidē – eksperimentālajās ražotnēs, projektēšanas birojos, pētniecības laboratorijās u. c.; • Vispārējās izglītības sistēmai jāsagatavo absolventi ar pietiekamu zināšanu un prasmju līmeni, kas nepieciešams turpmākai profesionālajai apmācībai augstākās un vidējās speciālās izglītības iestādēs, ar labām valsts un svešvalodu zināšanām; • Jānodrošina plašākas iespējas izvēlēties mācību valodu visu līmeņu izglītības iestādēs atbilstoši laika izaicinājumiem un darba tirgus prasībām, kā arī ņemot vērā pašu audzēkņu un viņu vecāku vēlmes; • Jāizveido pilnvērtīga un funkcionējoša mūžizglītības un profesionālās pārkvalificēšanās sistēma. Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” ir vienīgais politiskais spēks Latvijā, kam ir piedāvājums un pietiekams sabiedrības atbalsts šādu reformu veikšanai un pārmaiņu vadīšanai. See MoreSee Less
View on Facebook