21.gs simbols - nihilisms?

LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

21.gs simbols - nihilisms?

Post by LvSnor »

https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/1 ... 30-041.pdf

Socrates RSU elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls 2020, Nr. 1 (16)

Tiesiskā apziņa un tiesiskais nihilisms
Dr. iur. Anatolijs Kriviņš
ORCID: 0000-0003-1764-4091
Daugavpils Universitāte, Tiesību katedra, Latvija
anatolijs777@gmail.com
Kopsavilkums
Tiesiskās apziņas un tiesiskā nihilisma problēmjautājumi ir savstarpēji saistīti un visnotaļ aktuāli gan pasaules, gan arī Latvijas Republikas tiesiskajā telpā. Pētījums “Tiesiskā apziņa un tiesiskais nihilisms” ir veltīts šo fenomenu analīzei. Tiesiskā apziņa ne tikai ļauj izzināt, bet arī nodrošina parādību, lietu un pieredzes apkopošanu, novērtēšanu un reproducēšanu, kas neapšaubāmi ietekmē subjekta rīcību – indivīdam ir iespēja koriģēt savus mērķus atbilstoši tiesiskajai situācijai. Tomēr šo īpašību ievērojami var ietekmēt vispārpieņemto morāles normu un tikumisko vērtību noliegums, negatīva attieksme pret rakstītām un nerakstītām tiesību normām. Veicot pētījumu, uzmanība tika pievērsta ne tikai tiesiskās apziņas līmeņa izzināmības metodoloģijai, bet arī citiem būtiskiem momentiem, piemēram, likumu uztverei sabiedrībā, juridiskajai kultūrai, tiesiskajam nihilismam, tiesībpārkāpuma un noziedzīgā nodarījuma savstarpējai saiknei un nošķirtībai u. tml.
Pētījuma rezultātā tika secināts, ka apziņas paradigmas un tiesiskās apziņas paradigmas (laiks, telpa, cilvēks) ir savstarpēji cieši saistītas. Lai tiesiskā nihilisma iespējamie pretstati – ideālisms, reālisms, konformisms – kļūtu par cilvēka izvēles motīvu, ir nepieciešams kontekstualizēt tiesiskuma problēmu kā ideju, turklāt projicēt šo ideju uz indivīda un sabiedrības iekšējiem psiholoģiskajiem uzstādījumiem. Vienlaikus jāņem
vērā, ka nihilisms per se (arī eksistenciālais nihilisms un tiesiskais nihilisms) akcentē cilvēka sociālo nestabilitāti. Kultūrapziņu sadursme, mūsdienīgie realitātes uztveres un realitātes noliegšanas procesi ļauj secināt, ka tiesiskā nihilisma izpausmes pauž nevis
tiesiskās apziņas deformēšanu, bet gan tiesiskās apziņas neizbēgamo evolūciju. Šo apsvērumu dēļ tiesiskā nihilisma mazināšanas iespējas saistās ne tik daudz ar ideoloģiju, kā ar tiesiskuma brīvprātīgu akceptēšanu, kuru ietekmē sociālā, ekonomiskā un tehniskā realitāte, sabiedriskās un kultūras dzīves situatīvā saistība.
Atslēgvārdi: tiesiskā apziņa, taisnīgums, tiesiskais nihilisms.
LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Re: 21.gs simbols - nihilisms?

Post by LvSnor »

Nihilisms (no latīņu: nihil — ‘nekas’) ir filozofiska doktrīna, kuras pamatā ir negatīva attieksme pret vispārpieņemtajām morāles normām, sabiedrības tikumiskajām vērtībām, koncepciju, dzīves veidu, tā visa noliegums. Ir vairāki nihilisma veidi. Visbiežāk ar nihilismu tiek saprasts eksistenciālais nihilisms, kam raksturīgs pasaules uzskats, ka dzīve ir bezjēdzīga un bezvērtīga.
Nihilisma koncepcijas radās 19. gadsimtā. Būtiska nozīme nihilisma izveidošanās procesā bija tā laika filozofu, it īpaši Sērena Kirkegora un Frīdriha Nīčes, darbībai.
https://lv.wikipedia.org/wiki/Nihilisms
Post Reply