Mērķi ...

LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Mērķi ...

Post by LvSnor »

Mēģināsim uzģenerēt, ko virs zemes gribu - taisnīgumu stiprajiem un žēlsirdību vājajiem. ;)
Un baigi jocīgi, ka tuvākais ir šādām pieticīgām vēlmēm ir sociālisms. ;)

Un sociālisms ir tikai kapitālisma sasniegumu uzlabojums un universalizēšana - t.s., taisnīgs humānistisks kapitālisms.
Tāda saruna ir bijusi. Kas īsti ir taisnīgums? Kas ir žēlsirdība? Kādi ir līdzekļi?

Teorētiski taisnīgums ir:
Taisnīgums ir morālās pareizības jēdziens, kas balstās uz ētiku, racionalitāti, likumu, dabas likumiem, reliģiju, taisnības tiesībām un godīgumu. Juridiski taisnīgums ir strīdu risināšanas princips un tiesiskais attiecību stāvoklis.
Kā cilvēka dzīvē viņš izpaužas? (https://juristavards.lv/doc/280627-taisnigums/)

Mūsdienu mērķi, varētu būt elementāra datu krāšana par šiem parametriem un sabiedrības mudināšana uz to izmaiņām.
LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Re: Mērķi ...

Post by LvSnor »

Image
1) jaunieši bez valodu zināšanām
2) cilvēki ar īpašām vajadzībām
3) pirms pensijas darba meklētāji

Savā ziņa šie visi gadījumi attiecas uz darba likumdošanu un VNA (valsts nodarbinātības aģentūru). Tātad pirmais darbs, nodarbinātība ar ierobežotām spējām, un nozares maiņa vecumā. Un diemžēl šim nav jāpieiet filosofiski, bet tīri administratīvi.
LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Re: Mērķi ...

Post by LvSnor »

Uz pirmo jautājumu atbilde varētu būt:
Image
LATVIJAS DARBA VIDES LATVISKOŠANA INTEGRĀCIJAS PROCESA VEIKSMĪGAI ĪSTENOŠANAI
Iniciatīvas mērķis ir uzlabot latviski runājošu cilvēku, īpaši jauniešu, tiesības Latvijas darba tirgū. Iniciatīvas īstenošana laika gaitā padarīs Latvijas darba tirgu latviski runājošiem ērtāku un līdz ar to cilvēkiem būs vieglāk atrast darbu. Iniciatīvas sekundārais mērķis ir novērst pārmērīgu krievu valodas lietošanu Latvijas darba tirgū, kas joprojām, vairāk nekā 30 gadus pēc PSRS sabrukšanas, apgrūtina latviski runājošo, īpaši jauniešu no latviskajiem lauku reģioniem, iespējas un tiesības atrast darbu. Iniciatīvas vispārējais mērķis ir uzlabot Latvijas integrācijas procesu, ļaujot Latvijas sabiedrībai vienoties ap kopēju valodu, tā samazinot šķelšanos un negācijas sabiedrībā.

Ir nepieciešams veikt grozījumus Latvijas Darba likumā un Civillikumā, paredzot: 1) terminētu, proti, uz noteiktu laiku, aizliegumu prasīt krievu valodas lietošanu darba vidē visās jomās, izņemot uz eksportu orientētus uzņēmumus konkrēti eksporta nodrošināšanai. Piemēram, apkalpojošā sfērā, tai skaitā darbā ar tūristiem, restorānos un kafejnīcās, noteikt, ka darba devējam nav tiesību prasīt krievu valodas lietošanu darba pienākumu veikšanai. 2) Nepieciešams papildināt Civillikumu ar sodiem darba devējam par krievu valodas lietošanas prasību darba vidē, ja tas darbiniekam rada apgrūtinājumu. Darbiniekam ir jāparedz tiesības, tai skaitā anonīmi, sūdzēties par prasību lietot krievu valodu darba vidē, piemēram, saziņā ar klientiem vai saziņā ar kolēģiem.

Šīs iniciatīvas īstenošanas gaitā nākamo gadu laikā pakāpeniski samazināsies atklātas un slēptas prasības pēc krievu valodas lietošanas darba vidē. Tas uzlabos latviski runājošo, īpaši jauniešu, iespējas un tiesības Latvijas darba tirgū.
Brigadieris
Site Admin
Posts: 17
Joined: 05 Nov 2022, 17:18

Re: Mērķi ...

Post by Brigadieris »

LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Re: Mērķi ...

Post by LvSnor »

https://www.skola2030.lv/lv/macibu-satu ... -un-tikumi

Vērtības un tikumi

Mācību satura ietvaru veido tikumi, caurviju prasmes, izpratne un pamatprasmes mācību jomās. Skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība, ja mācību procesā skolotājs integrē šīs satura dimensijas, pievēršot uzmanību gan skolēna spējai saskaņoti lietot zināšanas un prasmes daudzveidīgās situācijās, gan caurviju prasmju attīstībai un ieradumu nostiprināšanai, kas balstīti vērtībās.
Tikumi

Vērtības veido nozīmīgu lietpratības daļu. Tās ir pamats ieradumiem, kas, mērķtiecīgi attīstīti, nostiprinās par tikumiem, citiem vārdiem, par nu jau apgūtām un sev pieņemtām vērtībām. Vērtību dimensija mācību saturā balstīta Latvijas Republikas Satversmē, Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteiktajās vērtībās. Skolas uzdevums ir bērniem un jauniešiem veidot visaptverošu izpratni par tādām vērtībām kā dzīvība, cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda un Latvijas valsts, veidojot vērtējošu attieksmi un atbildību par sevi un savu rīcību. Redzējums par skolēnu, kas ir šī mācību satura ietvara pamatā, ietver nozīmīgus ieradumus, kuru sistemātiskas nostiprināšanas rezultātā veidojas šādi būtiskākie tikumi:

atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas un rīkoties, respektējot cita cilvēka cieņu un brīvību;
centība – čaklums, uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk;
drosme – izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā;
godīgums – uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;
gudrība – māka izmantot zināšanas labā veicināšanai savā un sabiedrības dzīvē;
laipnība – vēlība, atsaucība pret citiem, pieklājība;
līdzcietība – attīstīta empātija, vēlme iejusties otra pārdzīvojumos un aktīvs atbalsts;
mērenība – rīcības un uzskatu līdzsvarotība, spēja nošķirt saprātīgas vēlmes no nesaprātīgām un atteikties no nevajadzīgā, atturēšanās no tā, kas traucē personas attīstību;
savaldība – uzvedības un emociju izpausmju kontrole un vadība, respektējot savu un citu cilvēku brīvību, kā arī cienot sevi un citus;
solidaritāte – savstarpējs atbalsts un rīcības saskaņotība, rūpes par savu, citu un kopīgu labumu, demokrātisks dialogs ar citiem;
taisnīgums – godprātīga lemšana, cilvēktiesību un citu saprātīgu interešu un morāles normu ievērošana;
tolerance – iecietība, vēlme izprast atšķirīgo (piemēram, cilvēka ārējo izskatu, veselības stāvokli, uzvedību, viedokli, ticību, paražas).

Ne vērtības, ne tikumus tieši iemācīt vai ieaudzināt nevar, tādēļ pedagogu pienākums un atbildība ir stiprināt ieradumus.

Image

Vērtības, ieradumi un tikumi mācību saturā

Vērtības un to izpausmi tikumos cilvēki apgūst visu mūžu, arī ārpus izglītības iestāžu sienām. Skolēni sev nozīmīgās vērtības saredz ikdienas saziņā un mijiedarbē gan ģimenē, gan skolā, gan draugu un plašākas sabiedrības lokā.
LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Re: Mērķi ...

Post by LvSnor »

Snorf wrote: 26 Dec 2023, 03:16 https://www.skola2030.lv/lv/macibu-satu ... -un-tikumi

Vērtības un tikumi
Tālāk gan skaidrojot situāciju tiek konstatēts
Kā šīs vērtības iemācīt? Tās nevaram iemācīt teorētiski. Vērtības bērni un jaunieši mācās no pieaugušajiem. To, kā mēs dzīvojam skolā, kādu attieksmi demonstrējam viens pret otru, kā veidojam savas attiecības ģimenē. Jāapzinās – ja tas, ko stāstām, atšķiras no tā, kā rīkojamies paši, bērni to ievēros.
Un pieļaujot, ka gan skola,gan bērni spēj pielāgoties 21.gs "komunismam" - atliek tikai viens šķērslis - atpakaļrāpulīgi vecāki un ģimene!!! Tā sakot, atgriežamies pie 1937 gada problēmas PSRS - ko darīt ar sabiedrības daļu, kas atpakaļrāpulīgi nepietiekami entuziastiski negrib mainīties ;)
LvSnor
raksta
Posts: 157
Joined: 06 Nov 2022, 23:30
Location: Riga
Contact:

Re: Mērķi ...

Post by LvSnor »

Izrādās ir Eiropas Savienības Pamatiesību Harta (ESPH), kuras sadaļām atbilst pēdējai revīzijai vērtību jomā:
I SADAĻA - CIEŅA
II SADAĻA - BRĪVĪBAS
III SADAĻA - VIENLĪDZĪBA
IV SADAĻA - SOLIDARITĀTE
V SADAĻA - PILSOŅU TIESĪBAS
VI SADAĻA - TIESISKUMS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 12012P/TXT
Post Reply